المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک زمستان 1384 شماره 32

مقالات

۳.

و کورتیزول بزاقی در شناگران زن نخبه a مقایسه اثر یک و دو جلسه تمرین شدید در یک روز بر غلظتهای ایمونوگلوبولینaو کورتیزول بزاقی در شناگران زن نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۰۱
۷.

تغییرات dna میتوکندری لکوسیهای خون انسان بعد از یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز و ارتباط آن با تغییرات آنزیمهای ck و ldh

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۵۵۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲