المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک پاییز و زمستان 1382 شماره 24

مقالات

۱.

ارتباط بین آمادگیهای بدنی و حرکتی با آمادگی مهارتی و آموزش پذیری در داوطلبان پسر شرکت کننده در آزمون ورودی رشته تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
۸.

مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن با افراد سالم، در شرایط دستکاری سیستم های درگیر در کنترل حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
۹.

رابطه میان برخی مقادیر آنتروپومتریک و نتایج آزمون های انعطاف پذیری خمش به پایین (TOE-TOUCH) و خمش به پایین

۱۰.

تأثیر تمرینات هوازی متوسط و شدید بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز 1(PON1) و نیمرخ لیپیدی سرم مردان سالم غیر ورزشمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲