پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس سال ششم پاییز 1387 شماره 17

مقالات

۳.

چالش های شکل گیری بازار فناوری در کشور