انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال نهم آبان 1383 شماره 20

مقالات

۱.

بررسی شرایط آسایش حرارتی تطبیقی در سیستم های گرمایش از کف هیدرونیک و تاثیر آن بر مصرف انرژی

کلید واژه ها: تطبیقی هیدرونیک ساختار حرارتی گرمایش از کف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۳ تعداد دانلود : ۷۶۹
ایجاد شرایط آسایش حرارتی تطبیقی یکی از روش های مؤثر در کاهش مصرف انرژی در ساختمان است. برای ایجاد شرایط آسایش حرارتی تطبیقی لازم است که ارتباطی بین دمای داخل و خارج ساختمان برقرار شود. تهویه طبیعی ساختمان یکی از روش های ایجاد چنین ارتباطی است. همچنین با تغییر میزان لباس نیز می توان شرایط آسایش حرارتی تطبیقی را فراهم نمود. در مواردی که از سیستم های گرمایش از کف هیدرونیک استفاده می شود اگرچه تهویه ساختمان به صورت طبیعی صورت می گیرد اما به علت اینرسی حرارتی بالای اینگونه سیستم ها امکان کنترل و تطبیق دمای کارکرد سیال عامل با توجه به تغییرات دمای هوای خارج ساختمان وجود ندارد. لذا به منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی تطبیقی در ساختمان های که از سیستم های گرمایش از کف هیدرونیک استفاده می کنند ساکنان ساختمان تنها می توانند با تغییر میزان لباس، تا حدی خود را با شرایط محیطی وفق دهند. اگر چه ساختار حرارتی ساختمان از جمله عایق کاری سطوح جانبی ساختمان و ضریب صدور تابشی سطوح داخلی آن نقش مؤثری را در عملکرد این سیستم ها ایفا می-کند اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان داد که شرایط آسایش حرارتی تطبیقی به کمک تغییر میزان لباس، از ساختار حرارتی ساختمان متاثر نیست. همچنین بررسی ها نشان داد که در مواردی که از سیستم های گرمایش از کف هیدرونیک استفاده می شود، با افزایش اندک میزان لباس به اندازه یک تی شرت نازک، می توان مصرف انرژی را در زمستان تا 5 درصد کاهش داد.
۲.

اصلاح شبکه مبدل های حرارتی طراحی شده به روش PDM به منظور کاهش مصرف انرژی پس از افزایش ظرفیت

کلید واژه ها: هدف گذاری فن آوری پینچ شبکه مبدل های حرارتی منحنی انرژی گلوگاه های دینامیکی و حرارتی منحنی مرکب منحنی نیروی رانش تحلیل باقی مانده مساله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۷۰۹
از فن آوری پینچ در طراحی اصلاحی شبکه مبدل های حرارتی به دو منظور استفاده می شود که عبارتند از: اصلاح شبکه به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز اصلاح شبکه به منظور رفع گلوگاه های حاصل از افزایش ظرفیت. تمامی شبکه هایی که تاکنون مطالعات اصلاحی آنها انجام شده است، شبکه هایی بوده اند که قبلاً براساس روش های دیگری بغیر از روش های فن آوری پینچ طراحی شده اند. در این مقاله، اصلاح شبکه های مبدل حرارتی که از پیش براساس فن آوری پینچ طراحی شده اند ولی به دلیل افزایش ظرفیت نیاز به اصلاح دارند مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، ابتدا با بررسی وضعیت چنین شبکه هایی پس از افزایش ظرفیت و اینکه چه تغییراتی در آنها ایجاد می شود، روش مناسب هدف گذاری جهت رفع گلوگاه های حاصل از افزایش ظرفیت در آنها تعیین گردیده و سپس جهت بررسی صحت مطالب بیان شده، نتایج هدف گذاری و طراحی اصلاحی یک مساله موردی براساس افت فشار بهینه جریان ها ارائه خواهد شد.
۳.

مطالعه اثر تغییرات دمای هوا بر میانگین زمان مصرف روزانه انرژی الکتریکی در کشور

کلید واژه ها: تاثیر دما تقاضای انرژی الکتریکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
بررسی چگونگی تغییرات تقاضای انرژی الکتریکی از موضوعات روزآمد در سطح جهان است. مدت زمان مصرف روزانه از متغیرهای مهم دخیل در این موضوع محسوب می شود. در این مقاله نحوه تاثیر عامل دمای هوا بر آن متغیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. ابتدا برای درک ارتباط میان مصرف انرژی الکتریکی و دما تابعی تخمینی ارائه می شود. سپس توسط یک سری الگوهای خطی موازی میزان اثر این عامل در کنار سایر عوامل برآورد شده است. بهترین الگوهای برآوردی که از طریق تصمیم گیری فازی با ترکیب معیارهای متنوع صورت گرفته است، نشان می دهد که بیش از 50 درصد (تا 63%) از تغییرات متوسط زمان مصرف روزانه انرژی الکتریکی در کشور ناشی از تغییرات آب و هوایی است.
۴.

ترکیب سیکل ها به منظور بدست آوردن حالت بهینه تبدیل انرژی

کلید واژه ها: انرژی رانکین برایتون ارگانیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۲۸
هدف از این مطالعه از نقطه نظر سیستم های سیکلی، بدست آوردن بیشترین کار خروجی از ترکیب های مختلف سیکل های ترمودینامیکی می باشد. سه نوع سیستم که در این مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت عبارتند از: یک سیکل ترکیبی اصلی و دو سیکل دیگر که به صورت سری و موازی در نظر گرفته شده اند. در هر سیستم تاثیر متغیرها به منظور دستیابی به حالت بهینه ترکیب سیکل ها مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج نشان می دهد که سیکل سه گانه از نوع سری تفاوت چندانی در مقایسه با سیکل ترکیبی ندارد و بازده سیکل سه گانه موازی خصوصاً درمورد بازیافت حرارت اتلافی در انتالپی های کم را می توان افزایش داد، همچنین با ترکیب صحیح با یک سیکل رانکین بخار، انتظار می رود که سیکل رانکین ارگانیک از انرژی مازاد در دسترس به نحوه بهینه ای بهره برداری نماید. این مقاله طرح اصولی از سیستم های تبدیل انرژی سیکل چندگانه را ارائه می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶