انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال ششم اسفند 1380 شماره 12

مقالات

۱.

مدل سازی ریاضی برای محاسبه ضریب تاثیر در داخل کاتالیستهای مورد استفاده در فرآیند گوگردزدایی از سوخت دیزل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۸۵۲
کاهش میزان گوگرد در سوخت دیزل ایران از مقدار کنونی آن که حدود 8/0 درصد وزنی میباشد بخش مهمی از برنامه توسعه پالایشگاههای کشور را تشکیل میدهد و این در حالی است که در اروپا حد مجاز گوگرد در سوخت دیزل تا اکتبر 1996 به 05/0درصد وزنی محدود می شد که پیش?بینی می?شود این مقدار تا پایان سال 2000 به پایین تراز 035/0درصد وزنی برسد. این هـدف را می?توان بوسیله فرآیند گوگردزدایی با هیدروژن در راکتورهـای با بسـتر قطـره?ای HDS که حالـت خاصی از راکتورهای سه فازی میباشند تامین کرد. در اکثر راکتورهای قطره?ای واکنش در سطح و درون حفره?های کاتالیست صورت می?گیرد [1] Trickle bed در این نوشتـار برای محاسبه ضریب تاثیر Effective Factor)) در داخل کاتالیست معادلات موازنه جرم درون کاتالیست نوشته شده?ا?ند و از روش تطبیق متعامد Orthogonal Collocation بـه کمک روش عـدد اصلاح شده Powel - Dogleg بــرای حل معادلات جبری غیر خطی حاصل در داخل دانه?های کاتالیست استفاده شده است.
۲.

هضم بی هوازی زباله:شیوه ای نو برای دفع مواد زائد جامد فسادپذیر و تولید انرژی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری مدیریت پسماندها
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۸۶۵
روشهای هضم بیهوازی از جمله روشهای متعدد موجود برای تولید انرژی از زیست توده می باشد. مزایای گوناگون این روش مانند ترکیب خاص و مناسب هضم زباله شهری در ایران، فناوری ساده و احتراز از مشکلات محیط زیستی به کارگیری این روش را در ایران امکان پذیر می سازد. در این مقاله ابتدا روش هضم بیهوازی شناخته شده و سپس زباله شهری به عنوان یک خوراک برای روش هضم بیهوازی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها روشهای متعارف موجود در جهان برای هضم بیهوازی زباله (از جمله روشهای درانکو، بیوسل، والورگا، کومپوگاز و بی.تی. ای) معرفی و بررسی می شوند.
۳.

تدوین جدول داده ـ ستاده انرژی سال 1373

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۴۸۶
جدول داده ـ ستاده بیانگر تصویر آماری از وضعیت اقتصادی در یک مقطع زمانی یکساله می?باشد. این جدول اقتصاد را بـهn بخش تقسیم کرده و جریان داد و ستد بین این بخش?ها را نشان می?دهد. سطرهای این جدول نشاندهنده چگونگی توزیع محصولات یک بخش بین بخش?های مختلف است و ستونهای آن بیانگر خریدها یا نیازهای هر یک از بخشهای تولیدی است. اگر در جدول داده ـ ستاده، ماتریس مبادلات بین بخشی به تفکیک بخشهای انرژی و غیر انرژی بیان گردد، میتوان ارتباط بخش انرژی با سایر بخشهای اقتصاد را بسادگی توضیح داد. با استفاده از جدول داده ـ ستاده انرژی می?توان شدت انرژی کل (شدت مستقیم و غیرمستقیم انرژی) و همچنین اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت انرژی بر تورم و هزینه خانوارها را محاسبه نمود. گروه مدلسازی و تلفیق در دفتر برنامه?ریزی انرژی وزارت نیرو در قالب یک طرح پژوهشی و با همکاری کارشناسان مرکز آمار ایران، جدول داده ـ ستاده انرژی سال 1373 را تدوین نمود که خلاصه نتایج این طرح پژوهشی در قالب این مقاله ارائه شده است. اطلاعات این جدول نشان می?دهد، حدود 68 درصد از انرژی مصرفی کشور در سال 1373 بصورت مصارف واسطه?ای و همچنین سهم انرژی در هزینه?های واسطه?ای حدود 8/5 درصد بوده است.
۴.

بررسی تجربی در طراحی اولین نیروگاه خورشیدی سهموی برای نقاط مختلف ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۲ تعداد دانلود : ۵۷۷
طراحی اساسی نیروگاه 250 کیلوواتی شیراز که مهمترین قسمت آن کلکتور می باشد، قبلاً انجام شده است و برای بررسی خواص اپتیکی آینه ها و لوله گیرنده بر روی عملکرد گرمایی ابتدا یک سری اندازه گیری هایی بر روی کلکتور نمونه ساخته شده انجام و در ادامه برای مقایسه نتایج، تحلیل عددی نیز بر روی آن صورت گرفت و ملاحظه شدکه خواص اپتیکی کلکتور نمونه پایین و غیر قابل قبول بوده و با کیفیتهای موجود، روغن داغ با دمای طراحی تولید نخواهد شد، اما با بهتر کردن خواص اپتیکی مواد آینه و لوله گیرنده عملکرد گرمایی کلکتور بهبود خواهد یافت. با در نظر گرفتن خواص اپتیکی قابل دسترس در کشور عملکرد نیروگاه بصورت پایدار و ناپایدار برای سه شهر شیراز، یزد و لار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مقایسه عملکرد سالیانه سیکل نشان می دهد که نتایج حاصل از رفتار ناپایدار و شبیه سازی های انجام شده توسط این روش برای مطالعه چنین سیکلهایی قابل اعتماد می باشد و می توان با کیفیتهای قابل قبول در ساخت کلکتور به تولید بخار مطلوب در ماههای مختلف سال در نیروگاه دسترسی پیدا نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶