انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال ششم بهمن 1380 شماره 11

مقالات

۱.

روشی جدید در تحلیل چرخ رطوبت زدا برای دستیابی به شرایط کارکرد بهینه

کلید واژه ها: رطوبت زدایی چرخ آنتالپی چرخ رطوبت زدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۶
بدست آوردن مقادیر مناسب کمیتهایی نظیر دبی جرمی جریانهای هوای خشک?شونده و هوای بازیافت?کننده، دما و رطوبت مطلق هر یک از این دو جریان، همچنین سرعت دوران چرخ رطوبت?زدا، جرم مواد جاذب موجود در ماتـریس و ابعـاد و کیفیتهای ساختمانی آن، مساله طراحی بهینه چرخ رطـوبت?زدا را بسیار مشکل و پیچیده می?کند. دشواری مساٌله، به دلیل تاثیر تغییر هر یک از کمیتهای مذکور بر سایر کمیتهاست. در این مقاله، روشی ساده برای تحلیل چرخ رطوبت?زدا ارائـه شده است که ضمن سادگی، نیاز به تکرار تحلیل به ازای تغییرات تمامی مقادیر ورودی ندارد. این روش بر این پایه که حداقل رطوبت مطلق هوای خشک?شونده خروجی از چرخ رطوبت?زدا مستقل از دمای هوای بازیافت?کننده است، استوار باشد.
۲.

بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب در فرآیندهای پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۸۶۴
امروزه کاهش پساب بعنوان یکی از بزرگترین مسائلی که در صنایع فرایندی با آن مواجه هستیم، مطرح می?شود و از آنجائیکه آب یکی از تولیدکننده?های مهم پساب در فرایندهاست، توانایی احیاء پساب برای مصرف مجدد آب و کاهش مصرف آب تازه، گام مهمی است که بسوی کاهش کلی پساب برداشته می?شود. این مقاله به بررسی کمینه?سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع فرایندی پتروشیمی پرداخته است. دو روش طراحی، روش مرسوم کاهش آب و روشی نوین با نام تکنولوژی پینچ آبی، برای این منظور توضیح داده شده اند. سپس به منظور سهولت انجام محاسبات، نرم افزاری طراحی گردید. و دو واحد صنعتی، CA و PVC ، نیز مورد مطالعه قرار گرفته?اند. در واحــد CA ، با استفاده از مصرف آب تازه مورد نیاز واحد 6/26% و میزان پساب تولیدی 75% کاهش یافتند. در مورد دوم، واحد PVC ، احیاء و مصرف مجدد پسابها سبب شد تا 1435 میلیون ریال در سال در مصرف آب تازه مورد مصرف واحد صرفه?جویی ایجاد شود و میزان پساب تولیدی نیز تا 20% کاهش یابد. زمان بازگشت سرمایه برای اجرای این طرح نیز حدود 8 الی 5/8 ماه می?با?شد.
۳.

ضریب ابر و کاربرد آن در برآورد تابش انرژی خورشیدی در اقلیمهای مختلف آب و هوائی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۲۷
ایران از جمله کشورهایی است که روی کمربندی خورشیدی قرار دارد و سالانه میزان بسیار بالائی از انرژی خورشیدی را دریافت می?کند. برآوردها نشان می?دهد که دریافت انرژی خورشیدی در ایران 1600 برابر انرژی صادراتی ایران در سال 1369 یعنی معادل 5/952 میلیون بشکه نفت است. هدف از ارائه این مقاله برآورد میزان تابش کل انرژی خورشیدی در اقلیم?های مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از ضریب ابر می?باشد. نتایج بدست آمده نشان می?دهد که کاربرد ضریب ابر در رابطه انگستروم، در مواردی که ساعت آفتابی در دسترس نیست از دقت خوبی برخوردار می?باشد. همــچنین اگـــر اطلاعـــاتی در مـــورد اقلیم منطقــــه?ای و یا میزان تــــابش انرژی خورشیدی گن ناحیه در دسترس نباشد می?توان از رابطهH/H0~~0.9-0.7*CF برای برآورد میزان تابش انرژی خورشیدی در سراسر ایران استفاده نمود.
۴.

استاندارد و معیار مصرف انرژی در آبگرمکن برقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰
استاندارد و معیار مصرف انرژی در تجهیزات انرژی?بر، براساس قانون برنامه دوم توسعه و تداوم آن در بند الف ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از اولویت?های اساسی برنامه?های مدیریت انرژی در کشور می?باشد?. استاندارد مصرف انرژی آبگرمکن برقی براساس شاخص اتلاف حرارتی برحسب کیلووات ساعت در روز بدست می?آید. اتلاف حرارتی آبگرمکن?های برقی در مدت زمان 24 ساعت (بدون ورود و خروج آب به / از آبگرمکن) و در شرایط تعریف شده در استاندارد اندازه?گیری و تعیین می?گردد. ظرفیت واقعی برحسب لیتر با ظرفیت آبگرمکن متفاوت بوده و به روش تجربی اندازه?گیری می?شود. روش تعیین رتبه آبگرمکن برقی در برچسب مصرف انرژی ابتدا با ظرفیت واقعی آبگرمکن برقی محاسبه یا اندازه?گیری شده و میزان اتلاف حرارتی آن در مدت 24 ساعت براساس آزمون?های استاندارد تعیین می?گردد. سپس با استفاده از رتبه?بندی?های مندرج در مقاله رتبه آبگرمکن برقی برحسب ظرفیت و اتلاف حرارت آن تعیین می?گردد. همچنین برای مقایسه میزان تلفات حرارتی برای این وسیله مطابقت با استاندارد بین?المللی استرالیا صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می?دهد ارتقاء یک رتبه در برچسب انرژی وضعیت انرژی محصول را به میزان 4 میلیون کیلووات ساعت در سال برای تولیدات سال 1381 صرفه?جویی می?نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶