دین و ارتباطات

دین و ارتباطات

فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(نامه صادق ) پاییز و زمستان 1385 شماره 30

مقالات

۱.

هویت های فرهنگی قدیم و جدید : رمزگشایی تمدنی و معماری سنتی - مدرن و ملی وفراملی مهستان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۷ تعداد دانلود : ۸۵۷
مهستان بنایی است که در کرج بنا شده است. نوشتار فعلی به دنبال تبیین نشانه شناختی این بنا بر اساس چارچوب های نظریه ای- فرهنگی امروزه است و تشریح آن بر اساس این نکته بنا می شود که چگونه عناصر معماری و فرهنگی قدیم و معاصر را در خود جمع کرده است و آن را در قالبی به نام سنتی- مدرنیسم و سپس محلی- جهانی تشریح و توضیح می دهد که می توان یک فضای معناساز را در جهان امروز بر اساس فرهنگ ایرانی ترسیم کند؛ در حالی که مردم محور است ولی بیهودگی در معماری ندارد. هم استحکام دارد و هم از مصالح محلی ساخته شده است و هم درون گراست که فضای داخل و برون را از هم جدا می کند و سبب آرامش بخشی است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹