پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی بهار 1386 شماره 24

مقالات

۵.

بررسی تجربی سیستم تقاضای روتردام با استفاده از داده های مخارج مصرفی خانوارهای شهری (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)

۶.

بررسی آثار ایجاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه بر جریانات تجاری و درآمدهای تعرفه ای ایران

۷.

بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی های فرآوری شیر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹