پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی پاییز 1385 شماره 22

مقالات

۶.

تخمین تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

۷.

برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره (1381- 1374)

۹.

بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها: مطالعه موردی استان مازندان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹