پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی تابستان 1385 شماره 21

مقالات

۲.

تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران

۴.

برآورد ارزش حقیقی آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف ایران (مطالعه موردی استانهای تهران، سیستان و بلوچستان)

۸.

نقش تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری خصوصی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹