پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1384 شماره 19

مقالات

۱.

ارائه یک مدل تعادل عمومی برای بررسی آثار مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها

۳.

بررسی منافع حاصل از جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای

۵.

برآورد تقاضای سیمان در ایران با تأکید بر مدل های پیش بینی سری زمانی

۷.

اثرات سیاست های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه گذاری در ایران

۸.

اثرات سیاست پولی بر سرمایه گذاری و اشتغال

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹