پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی پاییز 1380 شماره 2

مقالات

۴.

آزمون تجربی اثر قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه های جمعیتی جوان در اقتصاد ایران

۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر مانده سپرده های بانک های تجاری با تأکید بر سپرده های بانک ملی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹