پژوهش های حقوقی

پژوهش های حقوقی

پژوهشهای حقوقی 1381 شماره 2

مقالات

۱.

تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن

کلید واژه ها: معدنانتقال معدنتعهدات آگاهانهقرارداد واگذاری معدنشرایط اساسی صحت معاملهمعلوم و معین بودن مورد معامله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۲۵۸۴
"معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند. محصولات و فرآورده های معدنی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه است . در جریان فعالیت های معدنی ، انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ، خرید و فروش ، اجاره ، پیمانکاری و به ویژه واگذاری و انتقال معدن اجتناب ناپذیر است . انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی منوط به تحقق شرایط ی است . یکی از شرایط درستی هر قرارداد آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی ، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت . از آنجا که معادن عموماً در زیر زمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمی و کیفی به سهولت امکان پذیر نیست ، پای بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار مینماید. چه ، از یک سو قانونگذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد باطل و بلااثر می داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این مقاله وضعیت قراردادهای انتقال و واگذاری معادن در پرتو قاعدة ضرورت معلوم بودن موضوع معامله مورد بررسی قرار گرفته است ."
۲.

مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتصلاحیت سرزمینیصلاحیت جهانیصلاحیت شخصیصلاحیت واقعیحقوق جزای بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۴
"امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارندة یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد."
۳.

استقرار دیوان کیفری بین المللی : بیم ها و امیدها

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللیصلاحیتنظم عمومیسازمان ملل متحدجرم بین المللیعدالت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷
"اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت . این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف ، صلح و عدالت را در ه م آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند."
۴.

محدودیت های حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری ها

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداریشهرداریشهرسازیحق مالکیتکمیسیون ماده 100

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۱۹۲۶
"حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا ب ه قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد."
۵.

تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران

کلید واژه ها: سرمایه گذاریبیع متقابلانتقال تکنولوژینفت و گازفاینانسنظام حقوقی نفتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱۱
"قراردادهای بیع متقابل در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز ایران از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار گشته اند چرا که به لحاظ محدودیت های موجود در قوانین که سد راه سرمایه گذاری خارجی شده اند، از آن طریق بستری مناسب و نسبتاً مطمئن برای هر دو طرف قرارداد فراهم شده است ."
۶.

نقدی بر طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسؤولیت دولت ها برای اقدامات متخلفانه بین المللی

کلید واژه ها: حقوق بین المللمسؤولیت دولتکمیسیون حقوق بین المللاقدامات متقابلجبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵۲
"تلاش مستمر و تحسین برانگیز کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها قریب به نیم قرن تداوم داشته است . با این حال هنگامی که در اواخر دهة 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گام های تکمیل گشتن نزدیک می شد کاشف به عمل آمد که عبارت پردازی ها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بین المللی دولت ها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولت ها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است ."
۷.

حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطلاعات

نویسنده: تلخیص گر:

کلید واژه ها: اینترنتکامپیوترتکنولوژی اطلاعاتحریم خصوصیحوزه عمومیحق خلوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۷
"حق خلوت آدمیان ، و یا به تعبیری دیگر حرمت حریم خصوصی افراد، در زمرة یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر به شمار می رود که اسناد بین المللی و قوانین ملّی در مورد آن سخن ها گفته اند. با وجود این توسعة تکنولوژی های نوین جمع آوری ، ذخیره سازی ، پردازش ، و انتقال اطلاعات باعث شده که این حق به انگیزه های مختلف مورد تعرض قرار گیرد، تعرضی آن چنان سخت و بی حق خلوت » محابا که اگر تمهیدی مؤثر جهت مبارزه با آن اندیشیده نشود، بقاء مردد می نماید. « آدمیا"