پیام جاویدان

پیام جاویدان

پیام جاویدان 1384 شماره 9

مقالات

۷.

تجلی امام حسین علیه السلام در قرآن

۸.

تسخیر متقابل انسانها از دیدگاه قرآن و روان شناسی بررسی بنیادین و تحلیلی موضوع تسخیر انسانها