علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1384 شماره 18

مقالات

۵.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی روستاییان در طرح های توسعه روستایی شهرستان ورزقان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸