نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

انجمن جمعیت شناسی ایران 1386 شماره 3

مقالات

۱.

کاربردنتایج سرشماری های عمومی در بررسی ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی ایران

کلید واژه ها: شر فرهنگی سرمایه اقتصادی سرمایه اجتماعی قشربندی اجتماعی فضای اجتماعی سرمایه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۶۳۷
سرشماری های عمومی آمارها و اطلاعات گوناگونی عرضه می کنند که می توان از آن ها در پژوهش های جامعه شناختی بهره گرفت. این مقاله در پی آن است که با استفاده از جداول وضع شغلی و گروه های عمده شغلی در نشریات سرشماری های عمومی 1335 تا 1375 ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی ایران را بررسی کند. در این تحقیق، پس از مروری بر نظریه های قشربندی اجتماعی...
۲.

برآورد سطح و بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر شهر تهران در سال 1384 و روند تحولات اپیدمیولوژیکی آن در سی سال اخیر

کلید واژه ها: تهران مرگ علل مرگ و میر سطح مرگ و میر تحولات اپیدمیولوژیکی ترکیب سنی جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۰
هرچند پیشرفت علم پزشکی، کشف داروهای جدید، فراگیر شدن تکنولوژی بهداشت عمومی و بهبود تولید مواد غذایی از مهم ترین عوامل کاهش مرگ و میر در اکثر کشورهای جهان بوده است ولی براساس مطالعات انجام شده، علل و عوامل موثر بر کاهش مرگ و میر در کشورهای مختلف و حتی در مناطق مختلف یک کشور به طور چشمگیری متفاوت بوده است. شاخص های مرگ و میر و به ویژه...
۳.

برآورد غیر مستقیم میزان سقط جنین عمدی کل با استفاده از مدل تعیین کننده های بلافصل باروری در ایران به تفکیک استان ها

کلید واژه ها: باروری کل تعیین کننده های بلافصل باروری باروری نکاحی شاخص ازدواج شاخص تنظیم خانواده شاخص نازایی موقت شاخص سقط جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۸۰۸
با وجود نقش مهمی که سقط جنین عمدی در حرکات جمعیتی دارد،حساسیت های خاص آن در بسیاری موارد مانع از بررسی معمول مسئله شده است و استفاده از روش های غیر مستقیم در مطالعه آن را ضروری می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعیین کننده های بلافصل باروری و داده های پیمایش جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران ، در راستای برآورد میزان های سقط عمدی...
۴.

بررسی رابطه عوامل اجتماعی - فرهنگی با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده

کلید واژه ها: مشارکت تنظیم خانواده وسایل پیشگیری نگرش مردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۷۱۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده انجام شده است. این مطالعه به شیوه پیمایشی و به وسیله پرسشنامه بر روی 383 نفر مرد متاهل 25 تا 50 ساله شهر شیراز صورت گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده در این بررسی نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز بوده است. یافته های این پژوهش...
۵.

نیاز برآورده نشده تنظیم خانواده در ایران

کلید واژه ها: باروری تنظیم خانواده بهداشت باروری نیاز برآورده نشده فاصله گذاری موالید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۸۹۷
این پژوهش در تلاش برای پاسخ به این سوال است که چرا تعداد زیادی از زنان علی رغم این که نیاز و حتی تصمیم به استفاده از روش های تنظیم خانواده دارند ولی، از این روش ها استفاده نمی کنند. این زنان که بین نیاز و نیات باروری با رفتار باروری آن ها تفاوت وجود دارد، به عنوان زنانی که دارای نیاز برآورده نشده در تنظیم خانواده هستند، شناخته می شوند. در پژوهش حاضر ...
۶.

تجربه اقامتی و تمایل به مهاجرت به شهر تهران

کلید واژه ها: تهران تمایل به مهاجرت تجربه اقامتی شبکه مهاجرتی جاذبه دافعه محرومیت نسبی و هزینه های مهاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
تجربه اقامت در یک محیط را می توان یکی از عوامل موثر بر تمایل به مهاجرت به آن محیط دانست. مطالعه این اثر بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها امکان پذیر نیست. با توجه به سایر تعیین کننده های تمایل به مهاجرت و با استفاده از برخی نظریه های مهاجرت، مدل نظری تحقیق شکل گرفته است. برای ارزیابی مدل و شناخت تاثیر تجربه اقامتی در شهر تهران بر میزان تمایل به مهاجرت به این ...
۷.

مهاجرت کارگری ، اشتغال در بازار کار غیررسمی و آسیب پذیری ناشی از آن

کلید واژه ها: آسیب پذیری کارگران مهاجر اشتغال غیر رسمی ویژگی های شغی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
ایران در نیم قرن اخیر به موازات تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی-اجتماعی، حرکات مکانی جمعیتی متفاوتی را تجربه کرده است. مهاجرت کارگران برای کار در مراکز صنعتی و بخش غیر رسمی بازار کار، حجم بزرگی از این حرکات مکانی جمعیت را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است در مورد کارگران مهاجر شهر تهران که تلاش کرده است برخی از ابعاد آسیب...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱