تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1383 شماره 30

مقالات

۲.

بررسی و مقایسه عملکرد حافظه دیداری (فوری و بلندمدت) پسران 6 تا 12 سال دارای نارسایی توجه ، بیش فعالی

۳.

دیدگاههای دانش آموزان با نقص بینایی درباره حمایت های معلمان

۴.

تعامل شیوه های فرزندپروری و اختلال نارسایی توجه ،فزون جنبشی در والدین ایرانی

۶.

تشخیص اختلال های خاص یادگیری در دانش آموزان کم بینا

۹.

آموزش املاء از طریق نقاشی به دانش آموزان ناشنوا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶