مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی 1383 شماره 26

مقالات

۱.

نشانه های ساختاری « امنیت اسلامی » ؛ مطالعه موردی حکومت نبوی (ع)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت جهاد امت جاهلیت قبیله گفتمان اسلامی حکومت نبوی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۶۱۶
این مفروض که بین معانی و ساختارهای عینی رابطه ای وثیق وجود دارد و از طریق تجزیه و تحلیل ساختارها می توان به ابعاد نظریه های مختلف پی برد ، بنیاد الگوی تحلیلی مقاله حاضر را شکل می دهد . نگارنده در پی آن است تا با بررسی الگوی حکومت نبوی (ع) به مثابه الگوی معتبر اسلامی در عرصه سیاست و حکومت ، به پاره ای از آموزه های موثر در بحث از « امینت اسلامی » دست یابند . برای این منظور ساختار جامعه اسلامی در عصر نبوی (ع) را از دو حیث به بررسی می گذارد : نخست از منظر ساخت اجتماعی و دوم از منظر ساخت سیاسی
۲.

امنیت ملی از منظر جغرافیای سیاسی

کلید واژه ها: دولت جهانی شدن امنیت ملی ژئوپولیتیک جغرافیای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۹۹۱
امنیت ملی ، توانایی دولت ها برای حفظ هویت مستقل و تمامیت کاربردی ( جمعیت ، سرزمین و دارایی ) آنهاست . جغرافیای سیاسی نیز یکی از شاخه های جغرافیای انسانی است که در عرصه امنیت پژوهی ، بیشتر بر وجه مصداقی آن تاکید شده است . موضوع محوری این رشته ، عموما پدیده دولت یا ناحیه سازمان یافته سیاسی است و به بررسی کالبد ، عناصر ، ویژگی ها و رفتار دولت می پردازد . ...
۳.

تاملی معرفت شناسانه در مساله امنیت ملی از نگاه امام خمینی (ره)

نویسنده:

کلید واژه ها: معرفت شناسی امنیت ملی امام خمینی (ره) ملت نگری امت محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
نویسنده در این مقاله ، با تامل در آرا و افکار امام خمینی (ره) ، مبانی معرفتی همساز و ناهمساز ایشان با مفهوم سرزمین پایه امنیت ملی و نسبت فهمی آن دو را هدف بررسی و تحلیل قرار داده است ؛ زیرا رابطه سنجی امنیت ملی با شناسه سرزمین پایگی که دایر مدار صیانت جامعه ، مردم و شهروندان و رژیم سیاسی حاکم بر سرزمین معینی می باشد ؛ با ادیان و مذاهب جهانشمول و افکار اندیشمندان و رهبران دینی که داعیه مدیریت ، هدایت و بهسازی جهانی را دارند سوالی بنیادین و معرفتی است . ...
۴.

فرآیند مشروعیت یابی در نظام جمهوری اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: مشروعیت یابی صورت بندی گفتمانی ایده دولت اسلامی مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
تناسب قوام مشروعیت با دوام قدرت ، مفروضه بنیادین بقای دولت های مدرن است و فرمانروایان دنیای امروز بیش از هر زمانی نیازمند اعتماد و اقبال فرمانبرانند . اهمیت این ملازمت در جمهوری اسلامی کمتر از سایر رژیم ها نیست چرا که هنوز نقطه ثقل تغییر آن از درون به بیرون انتقال نیافته است . بنابراین مقاله حاضر در زمینه ای راهبردی و به شیوه ای گفتمانی بر آن است تا راوی فرآیند مشروعیت یابی در نظام جمهوری اسلامی باشد .
۵.

محدودیت های اعمال حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی

کلید واژه ها: اخلاق حقوق بشر جهان‏شمولی امنیت ملی محدودیت بر اعمال حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۰ تعداد دانلود : ۷۳۶
این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت های پیش بینی شده بر اعمال حقوق و آزادی ها می پردازد . توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقوق بشری از یک سو و تاثیر و تاثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان پذیر است . بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم ، تعریف گستره شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته ایم . ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴