بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1383 شماره 55 و 56

مقالات

۱.

قرآن و علم آفرینی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹
آقاى میثمى در این سخنرانى قرآن‏را کتاب علم آفرین معرفى مى‏کند. به نظر ایشان، علم آفرینى قرآن در ارائه روش شناخت است. وى دیدگاه روشن‏فکران دینى را که تلاش کرده‏اند قرآن و علم را سازگار نشان دهند، ناکافى و بى‏فایده مى‏داند و معتقد است باید پیشگامى قرآن‏را در آفرینش علم به عنوان یک اصل در نظر داشت. آن چه روشن‏فکران دینى مطرح کرده‏اند، پیشگامى علم بوده است و به دنبال آن تلاش شد تا نشان دهند که قرآن نیز همان حرف‏هاى علمى را زده است.
۲.

عقل و تجربه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳
آقاى دینانى بر عنصر عقل در تفکر فلسفى و دینى تأکید زیادى دارد. به نظر ایشان عقل در صورت‏هاى متنوع و متعددى جلوه‏گر مى‏شود و نباید آن‏را در منطق ارسطویى خلاصه کرد. از جمله تجلى‏هاى عقل، ظهور آن در جامه تجربى است، تجربه نیز دو قسم ظاهرى و باطنى دارد. عقل مى‏تواند معناى تجربه درونى و دینى را دریابد و آن‏را از طریق زبان به دیگران منتقل کند. معرفت حقیقى از خدا به خداست، نه از انسان به خدا.
۳.

پروژه بازگشت به عصر استبداد مدرن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۲
نویسنده در این نوشتار، انگیزه‏هاى نقدش بر اندیشه‏هاى دکتر فردید را برمى‏شمارد از نظر وى روشن‏فکرانى مانند فردید، آل احمد و شریعتى در فضاى عقب افتاده جهان سوم در حس تفاوت در برابر غرب به راه‏هایى مانند ایدئولوژى‏هاى تند روى چپ و ایده بازگشت به خویشتن رو آوردند. آشورى با نقد این جریان روشن‏فکرى، پروژه خروج از جهان سوم و آزاد شدن از گره‏هاى ذهنیت و روان را به عنوان راه حل ارایه مى‏دهد.
۴.

روابط زن و مرد از دیدگاه اسلام، ترویج، تعطیل، تبدیل؟

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۷
در این نوشتار، پس از بیان ضرورت بحث، رویکرد منطقى و معتدل از دیدگاه آیات و روایات، در برابر دو دیدگاه سخت‏گیرانه و سهل‏گیرانه بیان مى‏شود و حدود و مبانى آن مطرح مى‏گردد. بر طبق این رویکرد، معیار در روابط زن و مرد روشى است که جامعه با در نظر گرفتن راهنمایى عقل، شرع و فطرت مى‏پسندد و در پایان نوشتار موضوعات اساسى در روابط از قبیل مکالمه و گفت‏وگو، نگاه، پوشش و تماس بدنى، با نگاهى فقهى مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
۵.

نقد زیستن در جهان کثرت باور (پلورالیسم یا کثرت گرایی روز)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳
این نوشتار با ذکر شواهد متعدد بر وجود تنوع و تکثر در میان ادیان و مذاهب نتیجه مى‏گیرد که کثرت‏گرایى در دین یک ضرورت عینى است که باید آن‏را پذیرفت.
۶.

سنت و مدرنیته در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵۴
نویسنده با نگاهى انتقادى به نحوه طرح و برخورد، با موضوع سنت و مدرنیته در ایران اشاره کرده است در بخش اول، شیوه برخورد با این موضوع را مورد نقد قرار داده است که برخورد ایدئولوژیکى و انتزاعى با مفاهیم سنت و مدرنیته باشد و در بخش دوم مؤلفه‏هاى اصلى مدرنیته را به شیوه‏اى که در ایران طرح شده است؛ نقد کرده‏اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲