بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1381 شماره 33

مقالات

۲.

«حق» و «تکلیف» در عصر قدیم و جدید

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۹
در این گفت‏وگو، به تحول تاریخی مفهوم حق اشاره می‏شود و بر این نکته تأکید می‏گردد که تنها بر مبنای تعریف جدید از حق است که می‏توان از حقوق بشر سخن گفت.
۳.

بحران مدیریت فرهنگی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶
آقای توسلی فرهنگ را دارای سپهری گسترده می‏داند که در همه جا متجلی می‏شود. به نظر وی، اندیشه‏های پوزیتیویستی، فرانکفورتی و پست‏مدرن هر کدام به نوعی در مقوله فرهنگ به بیراهه رفته‏اند. ما در عرصه فرهنگ نیاز به جامع‏نگری داریم و باید راهی در میانه سنت و تجدد بیابیم و پویایی فرهنگ خود را حفظ کنیم. مسئله امروز ما نداشتن مدیریت فرهنگی و طرح و استراتژی لازم در زمینه فرهنگ است.
۴.

آینده باورها و اعتقادات دینی در پروسه جهانی شدن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸
نویسنده معتقد است جهانی‏شدن در مفهوم جدید آن به دهه‏های اخیر باز می‏گردد و ریشه‏های آن را باید در تسلط فرهنگ آمریکایی جست‏وجو کرد که با تکیه بر برتری فنی و اقتصادی و سلطه بر نهادهای جهانی به دست آمده است. اما این پدیده، هم از درون فرهنگ غرب و هم از بیرون دچار چالش‏های جدی است. اسلام با برخورداری از آموزه‏های شمول‏گرا، نگرش وحدت گرایانه و با تکیه بر تجدید حیات اسلامی در دهه‏های اخیر می‏تواند در برابر موج غربی‏سازی مقاومت ورزد و جهان‏شمولی خود را تحقق بخشد.
۵.

تأملی بر اندیشه های سانتریستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷
نویسنده مقاله که از طرفداران اندیشه‏های دکتر شریعتی است،بر آن است که تنها جریان فکری‏ای که می‏تواند اسلام حقیقی را به توده مردم بشناساند، روشن‏فکری دینی است. وی هفت ویژگی اساسی برای روشن‏فکری دینی برمی‏شمارد: دگراندیشی؛ مسئولیت؛ میهن‏دوستی؛ سیاست و دیانت را عین یکدیگر دانستن؛ ارتقای فرهنگی توده‏ها؛ شناساندن اسلام حقیقی و بدعت‏زدایی از آن؛ اعتقاد به مردم‏سالاری.
۷.

وضعیت انقلابی پایان می گیرد؛ نه پدیده انقلاب

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸
آقای نخعی در این گفت‏وگو با تعریف وضعیت انقلابی، به چگونگی بقای یک انقلاب و معنای آن و نیز مراحل پیدایی و پایایی آن اشاره می‏کند. وی بر این باور است که در وضعیت مدرن امکان پدید آمدن انقلاب منتفی است.
۸.

جهانی شدن، پست مدرنیسم و مسؤلیت های روشن فکری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱
از نظر آقای مرتضوی، جهانی‏سازی بر پایه ضرورت‏های اقتصادی جهان و تحولات علمی، حادث شده است و آثار مثبت آن همچون اعمال نظارت و مداخله نهادهای بین‏المللی بر نهادهای حکومتی ملی، بر آثار منفی آن پیشی می‏گیرد. جریان پسامدرنیته در برابر این موجِ برخاسته از مدرنیته قرار می‏گیرد، که هرچند نقدهایی جدی به مدرنیته دارد، اما نوع نگاه این جریان برای جوامعی که در میانه راه مدرنیته هستند خطرناک است.
۹.

دفاع از اهداف و راهبرد اصلاح طلبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴
آقای جلایی پور، در این مقاله، خط اعتدال را همان اصلاح‏طلبی موجود می‏داند و از جریان افراطی انتقاد می‏کند. وی معتقد است خروج از حد اعتدال و رفتن به سمت تندروی ممکن است اصلاحات را عقیم کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲