بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1381 شماره 29

مقالات

۱.

تأثیرات اجتماعی فهم نادرست از دین

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۹
به نظر آقاى ملکیان، دین بر تحول درونى تاکید دارد و آن را منشا تحول بیرونى مى‏داند . بدفهمى‏هایى که از دین صورت مى‏گیرد عبارت‏اند از: 1 . دین‏دارى را به معناى مالکیت‏حقیقت‏بگیریم; 2 . تعبد; 3 . تلقى صرفا منطقى از بحث توحید; 4 . حجره حجره کردن دین و خلاصه کردن آن در یک یا چند حجره; 5 . مطلوبیت ذاتى قائل شدن براى عبادت و 6 . بى‏صداقتى . این بدفهمى‏ها منشا رفتارهاى نادرست اجتماعى است .
۲.

دین، معنویت و انسان مدرن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹
نویسنده در این مقاله ابتدا مؤلفه‏هاى مدرنیته را بیان‏کرده است، و سپس در مقایسه این مؤلفه‏ها با عناصر و مؤلفه‏هاى دین، مى‏کوشد تا نشان دهد میان دین و عقل مدرن سازگارى وجود ندارد .
۳.

ایمان و دین شناسی تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶
مقاله حاضر که متن تلخیص شده سخنرانى آقاى شبسترى در کنگره دین‏پژوهان کشور است، ضمن تذکر اهمیت و محوریت «ایمان‏» در تفکر دینى، نسبت آن را با مقوله تاریخ دین و دین‏شناسى تاریخى بازمى‏کاود . به نظر آقاى شبسترى، میان ایمان و دین‏شناسى تاریخى رابطه برقرار است و براى تعیین معناى ایمان، حتما نیازمند دین‏شناسى تاریخى هستیم .
۴.

جریان شناسی جنبش مشروطه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۲
نویسنده به شش گروه اجتماعى مطرح در عرصه مشروطه اشاره مى‏کند و نقش عمده برخى از این گروه‏ها را در به قدرت‏رسیدن دیکتاتورى مصلح بررسى مى‏کند .
۵.

سیاست مدرنیته و مدرنیته سیاسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۶
نویسنده در این مقاله برخى از مؤلفه‏ها و ویژگى‏هاى سیاست مدرن را با اشاره به آراى برخى از اندیشمندان سیاسى برشمرده است .
۶.

فرهنگ اسلامی و سیاسی شدن اسلام

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲
هرچند اسلام اساسا در قالب یک جنبش سیاسى نمودار شد و تفکیک حیات سیاسى از حیات دینى در آن تصورناپذیر بود، اما سیاسى‏تر شدن اسلام در قرن بیستم واکنشى در مقابل گسترش ساخت دولت مطلقه در عصر پهلوى و رشد سکولاریسم بود . این دو عامل، شکاف و چندپارگى فرهنگى میان خرده‏فرهنگ اسلامى و خرده فرهنگ مدرن را تشدید کرد و کوشش براى استخراج نوعى نظام سیاسى، به عنوان جانشین نظام مستقر، از درون اسلام سرعت‏بیشترى یافت .
۷.

در برابر تاریخ مردانه

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹
خانم حجازى، که در حال تدوین شش جلد کتاب درباره تاریخ زنان ایران است، از تصویر تاریخى زن ایرانى و نیز مؤلفه‏هاى زن مطلوب براى مرد ایرانى سخن گفته است . وى به موقعیت اساطیرى زن و نیز جنس و سنخ مشکلات و مسائل امروز زنان پرداخته است .
۸.

اصلاحات؛ راهبرد استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۱
این گفت‏وگو ضمن تبیین ماهیت اصلاحات و تفاوت آن با انقلاب، روند اصلاحات در جامعه ایران را مورد بررسى قرار مى‏دهد و در پایان، آسیب‏هاى موجود در جامعه ایرانى را که باید مورد توجه اصلاحگران باشد یادآور مى‏شود .
۹.

روحانیت به کجا می رود؟

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵
در شماره گذشته بازتاب اندیشه خلاصه سخنرانى آقاى آغاجرى در موضوع روحانیت آورده شد . در این شماره نیز گفت‏وگوى نشریه سپیده با مدیرمسئول سابق هفته‏نامه آوا، آورده مى‏شود . آقاى ایزدى، که مهندس راه و ساختمان است و مطالعاتى نیز در زمینه تاریخ معاصر دارد، در مورد نظام آموزشى حوزه‏هاى علمیه، رابطه آنها با دانشگاه‏ها، روحانیت و القاب و عناوین آن، و آینده روحانیت‏به اظهار نظر پرداخته است .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲