بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1379 شماره 11

مقالات

۱.

پلورالیسم از منظر شهید مطهری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۳
پلورالیسم دینى که از مباحث رایج جامعه علمى ماست بدین صورت در زمان شهید مطهرى مطرح نبود؛ ولى از کلمات ایشان در باب حقانیت ادیان یا دین واحد یا... مى‏توان به پاسخ این ادعا از دیدگاه شهید مطهرى نائل شد.
۲.

خاستگاه نظریه تکامل معرفت دینی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵
محور اصلى این مقاله، ارائه خاستگاه نظریه تکامل معرفت دینى است و در ضمن برخى ارکان این نظریه مورد نقد قرار گرفته است. نویسنده پس از ذکر دو تقریر از ارکان نظریه قبض و بسط، به بررسى آنها و تاریخچه آنها در تفکر غرب مى‏پردازد.
۳.

نیست انگاری و ایمان

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶
در این گفت‏وگو ضمن بیان بستر تاریخى نهان‏روشى، به نسبت بین نهان‏روشى و نیست‏انگارى و نیز ویژگى‏هاى نیست‏انگارى پرداخته شده است و در نهایت ملاک تمایز تعصب مؤمنانه از ملحدانه برشمرده است.
۴.

خطر فروپاشی اخلاق در ایران

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۳
آقاى دکتر! همان‏طور که مستحضرید، انسان اقتصادى، در علم اقتصاد بر اساس فروضى چون خودپسندى، زیاده‏خواهى و سودجویى شکل گرفته است. به نظر شما چگونه مى‏توان ارزش‏هاى اخلاقى را با چنین مفهومى در اقتصاد جمع کرد؟
۵.

ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن (2)

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵
آقاى عابدینى در ادامه این گفتگو اظهار مى‏دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعى است. گرچه ممکن است مصالح و مفاسد احکام را نفهمیم، ولى در بحث اجتماعیات چون قرینه‏هاى مختلفى وجود دارد، بیشتر مى‏توان فهمید. در احکام عبادى، اصل بر ثبات حکم است؛ مگر آنکه دلیلى برخلاف آن باشد؛ اما در امور اجتماعى، اصل بر تغییر و تحول احکام شرع است؛ مگر آنکه ثبات حکم اثبات شود.
۶.

مطهری و سوسیالیسم دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۸
نشریه عصر ما در شماره‏هاى اخیر خود مقالاتى را از نویسنده‏اى بى‏نام به چاپ مى‏رساند که به بازنگرى و تفسیر آراء شهید مطهرى اختصاص دارد. در این دو شماره، نویسنده ادعا کرده است که شهید مطهرى با نظریه سوسیالیسم دموکراتیک و آراء نئومارکسیست‏هاى غربى موافقت کرده و نقد «سوسیالیسم واقعاً موجود» را به همه اشکال سوسیالیسم و عدالت اجتماعى تعمیم نداده و فقط کاستى‏هاى آن را در مورد دموکراسى را نقد کرده است.
۷.

بحران دوگانگی در قدرت

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۳
جنبش‏هاى اجتماعى و سیاسى، مولود عقب‏ماندگى ساخت سیاسى در برابر رفتار سیاسى توده‏اى مردم است. وقتى که حاکمیت دوگانه، یعنى حاکمیت همزمان نهادهاى سنتى و دموکراتیک، توأم با تقسیم کار نباشد، این وضع پایدار نمى‏ماند؛ بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل مى‏شود و یا با انجام اصلاحات، به حاکمیت دوگانه کارکردى که همراه با تقسیم کار است متحول مى‏گردد.
۹.

دفاع از یک نظریه سیاسی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲
بنابر یک نظریه سیاسى که ریشه در نظریات امام خمینى و شهید مطهرى دارد، بهتر است که روحانیت از عهده‏دار شدن مسؤولیت ریاست جمهورى و کادر اجرایى کشور پرهیز کند و از طریق شوراى نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در رأس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلى خود که هدایت، ارشاد و جلوگیرى از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادى در پى دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲