بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1379 شماره 1 و 2

مقالات

۹.

تکثر و مدارا؛ تجربه گرانبهای قرن ما

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳
این نوشتار با تأکید بر واقعیت داشتن تنوع و تکثر در جامعه، تلاشهاى همسان سازى و یکسان سازى فرهنگى را شکست آمیز دانسته و در پایان با برشمردن وظایف دولتها در حفظ آزادى و ایجاد محیط امن براى همزیستى تمام مذاهب و اندیشه ها و قومیتها و پرهیز از هرگونه خشونت و سرکوب، به لیبرالیسم نوین دعوت نموده و پذیرش تنوع و کثرت از سوى دولتها را پایه هاى اصلى صلح و امنیت دانسته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲