نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید 1386 شماره 63

مقالات

۳.

تفکیک سیاست های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی ( MCI ) در ایران

۴.

بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ، با تاکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد ( مورد کشورهای در حال توسعه )

۹.

شناسایی شوک های ساختاری با استفاده زا مدل عرضه و تقاضای کل در چارچوب مدل VAR دو متغیره

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴