بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مرداد و شهریور 1388 شماره 36

مقالات

۱.

بررسی بازار جهانی و داخلی شکر و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد در کشور

۲.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری (مورد کاوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)

۳.

مطالعه شاخصهای کشورهای قاره آفریقا و جایگاه آنها در تجارت جهانی

۵.

تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو گروه دی هشت: بررسی رابطه تجارت خدمات مالی و توسعه مالی

۷.

بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶