بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید خرداد و تیر 1388 شماره 35

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی نهادهای ملی متولی بهره وری در جهان و ایران

۴.

تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی آژانس های مسافرتی شهر تهران)

۶.

موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای صادرات زعفران ایران

۷.

تعیین کارایی تخصیصی کشاورزان تولید کننده سیب درختی به روش کوپ (مطالعه موردی منطقه ارومیه(

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳