بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیهشت 1388 شماره 34

مقالات

۱.

بازار جهانی حبوبات و جایگاه ایران در تجارت خارجی محصول

۲.

بررسی اعصار بازاریابی با رویکردی نوین به اخلاقیات بازاریابی

۳.

تجربیات منتخبی از کشورهای موفق در توسعه صادرات

۴.

تعیین سطح بندی و رتبه بندی توسعه مالی و نوع سیستم مالی در میان کشورهای عضو گروه دی هشت

۵.

انجام امور در سازمان جهانی تجارت نظام تصمیم گیر ی در گات و سازمان جهانی تجارت

۶.

چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه

۷.

بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳