بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید آذر و دی 1387 شماره 32

مقالات

۲.

چالش های توسعه صادرات مواد غذایی کشور و بررسی راهکارها (مطالعه موردی پلیمر پت(

۳.

نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها (با تاکید برآمیخته محصول(

۴.

مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی با رویکرد خرید در سازمان های دولتی

۵.

فرصت ها و چالش های تعامل منطقه گرایی و چندجانبه گرایی

۶.

توجیه اقتصادی ایجاد منطقه آزاد تجاری در کردستان

۷.

کارآفرینی الکترونیکی چیست؟ اصول ایجاد یک شرکت در اقتصاد شبکه ای

۸.

مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی با رویکرد خرید در سازمان های دولتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶