بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مرداد و شهریور 1387 شماره 30

مقالات

۲.

دخالت دولت در اقتصاد و صنعتی شدن: بررسی تجربه کره جنوبی

۳.

بررسی و توضیح مفهوم ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان و معرفی شیوه های مختلف ایجاد ارزش نام و نشان تجاری

۴.

شناخت اقتصاد و تجارت کنیا و ارزیابی و برآورد ظرفیت های صادرات کالایی ایران به آن

۵.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهانی شدن اقتصاد

۷.

تقاضای گوشت قرمز در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های انگل گرنجر و جوهانسون جوسیلیوس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳