بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید خرداد و تیر 1387 شماره 29

مقالات

۱.

برنامه ریزی آرمانی با استفاده از رویکرد AHP جهت بهینه سازی ترکیب تولید

۲.

عوامل موثر در جلب اعتماد و ایجاد وفاداری از دید مشتریان ـ موردمطالعه: نمایندگیهای فروش ایران خودرو در اصفهان

۳.

قانون رقابت و پیش شرطهای اجرای موثر آن

۴.

تجربه چین در ایجاد یک نهاد مشاورهای برای عضویت در سازمان جهانی تجارت

۵.

راهکار قابلیت تکنولوژیکی و ایجاد قابلیت تکنولوژیکی: تجربه کشور کره جنوبی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳