بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیبهشت 1387 شماره 28

مقالات

۱.

قاچاق کالا و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

۲.

بررسی زنجیره تامین صنعت سیمان در سطح استراتژیک به منظور دستیابی به تناسب استراتژیک- مورد مطالعه: یک شرکت سیمان

۳.

بررسی بازاریابی و صادرات میوه و ترهبار ایران (1374 الی 1383)

۴.

بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات در استان مازندران با استفاده از تکنیک ماتریس تحلیل سیاستی(PAM)

۵.

بررسی اثر بخشی اصلاحات ساختاری در صنعت چا ی

۷.

شناخت ویژگی های بازار شمال عراق و راه های دستیابی به آن

۱۰.

استانداردهای مدیریت کیفیت و نقش آن در حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده

۱۱.

فرصت ها، موانع و الزامات حضور ایران در بخش های پویای صادرات جهانی/ولی بیگی، حسن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳