بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان 1386 شماره 24

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی ایران: بررسی مقایسه مزیت نسبی ارزش افزوده صنعت بیمه در استان های کشور: شواهدی جدید

۲.

بررسی تطبیقی عملکرد مالی شرکت های بیمه ایرانی با شرکت های بیمه خارجی و رتبه بندی آن ها

۳.

بیمه های الکترونیکی در ایران: الزامات، چالش ها و راهبردهای سیاستی

۴.

اقتصاد و بازرگانی جهان: بررسی وضعیت شرکت بیمه اتکایی اکو در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

۵.

راهبردهای نسل دوم اصلاحات چین

۶.

محاسبه شاخص قیمتی برای خدمات و خسارات بیمه ای به منظور تعدیل اطلاعات در مقابل اثرات تورم

۷.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: بهبود زنجیره عرضه با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی - برنام

۱۲.

مدیریت زنجیره عرضه با رویکرد هزینه مبادله

۱۳.

میزگرد: طرح ساماندهی زنجیره تامین گندم، آرد و نان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶