بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید تیر 1386 شماره 23

مقالات

۶.

بررسی وضعیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران از منظر برخی از اهداف مورد انتظار از مناطق آزاد

۷.

ویژگی ها و عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران

۹.

وضعیت مناطق آزاد امارت متحده عربی با تمرکز بر جبل علی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳