بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیبهشت 1386 شماره 22

مقالات

۱.

بررسی ساختار فن شناختی صادرات صنعتی ایران و مقایسه تطبیقی آن با جهان و کشورهای در حال توسعه

۲.

بررسی ساختارهای اشتغال در بخش صنعت و رو ند تحولات آن

۳.

مروری بر مباحث مربوط به حمایت از صنایع نوزاد و ازادسازی تجاری:تجربه برخی از کشورها

۴.

مقایسه بین المللی مزیت نسبی پویا در تجارت منسوجات و پوشاک :برآوردها و دلالت ها

۵.

رتبه بندی فعالیتهای صنعتی ایران:چارچوبی برای عملیاتی کردن طرح راهبرد توسعه صنعتی کشور

۷.

ارزیابی صنایع داخلی ایران و بررسی جایگاه آن ها دراقتصاد داخلی و بازارهای جهانی

۸.

تئوری های جدید تجارت و کشورهای درحال توسعه و مسائل سیاستی و فن شناختی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶