بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان 1385 شماره 19

مقالات

۱.

نگاهی به اندیشه و حضور نفت در ایران

۲.

ارزیابی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه بنگاهداری اقتصادی

۳.

تاثیر اصلاح مناسبات میان دولت ها و شرکت های ملی نفت در افزایش بهره وری صنعت نفت

۴.

برخی از آثار افزایش قیمت نفت در سال های اخیر بر اقتصاد جهانی

۵.

مالکیت فکری و توسعه

۷.

بازارشناسی لبنان

۸.

بازارشناسی استانی ( قسمت دوم ): مدیریت امور استانهای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳