بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیبهشت 1385 شماره 17

مقالات

۱.

جایگاه و نقش صنوف در تحولات اقتصادی : مروری تاریخی بر تجربه کشورها با تاکید بر ایران

۳.

ارزیابی دیدگاه اصناف در مورد عملکرد اقتصادی دولت مطالعه موردی شهرستان ساری

۴.

بررسی تحولات و راهکارهای اشتغال زایی در صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور

۵.

بررسی تحولات و راهکارهای اشتغال زایی در صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور

۶.

تحلیلی بر نظام توزیع و واحدهای صنفی در ایران

۸.

تجارت بین المللی و کاهش فقر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳