بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید اذر و دی 1384 شماره 15

مقالات

۲.

صنایع نرم افزاری و توسعه اقتصادی مطالعه موردی هندوستان

۳.

نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات : مروری بر تجربه چند کشور موفق

۵.

برآورد آثار درآمدی تغییرات میزان تعرفه ها بر درآمدهای گمرکی دولت در سال 1383

۷.

مجموعه اطلاعات تفصیلی حقوق ورودی سال 1384 به تفکیک فصول و قسمت های نظام هماهنگ و مقایسه آن با سال 1383

۸.

مروری بر سیاست تجاری شورای همکاری خلیج فارس در قیاس با سیاست تجاری ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳