بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید خرداد و تیر 1384 شماره 12

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی ایران: الزامات موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی و صنعت خودرو در ایران

۲.

بررسی موقعیت صنعت مس در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

۳.

مزیت ها و توانمندی های تولیدی و صادراتی صنایع غذایی ایران "با تاکید بر صنایع کوچک"

۴.

آشنایی با دولتهای رفاه

۵.

بررسی بازار ماشینهای ظرفشویی

۶.

بهبود دستیابی شرکتهای کوچک و متوسط به خدمات عمومی : مروری بر تجربه کشورهای منتخب (قسمت سوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳