بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیبهشت 1384 شماره 11

مقالات

۱.

جایگاه اقتصاد ایران در جهان : توسعه صادرات و رشد

۲.

تجزیه و تحلیل بازارهای صادراتی ( هدف ) صادرات مزیت دار کشور

۴.

توسعه صنعت پتروشیمی : ضرورت یا عدم ضرورت ؟

۷.

بهبود دستیابی شرکت های کوچک و متوسط به خدمات عمومی : مروری بر تجربه کشورهای منتخب

۹.

دانش سنتی ، تنوع زیستی و ارزش اقتصادی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳