بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مرداد و شهریور 1383 شماره 7

مقالات

۱.

بازارشناسی: فرانسه و آلمان

۳.

دامپینگ در جهان: چگونه سیاست های اتحادیه اروپا در مورد شکر به کشورهای فقیر لطمه می زند

۴.

اقتصاد و بازرگانی جهان: حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

۵.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: صنعت پودر شوینده و روش های اصلاح پرداخت یارانه آن

۸.

رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران در بازار جهانی: مطالعه موردی پسته

۹.

بررسی کارکرد مراکز کاریابی دولتی در کشورهای انگلیسی زبان آفریقایی

۱۰.

اقتصاد و بازرگانی ایران: بررسی نظام صادراتی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳