بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید خرداد و تیر 1383 شماره 6

مقالات

۲.

شیوه های گفت و گوی موثر (قسمت دوم)

۴.

اقتصاد و بازرگانی جهان: بررسی علل تحولات توسعه ای ژاپن (قسمت سوم)

۵.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: مسائل بازاریابی خرمای ایران

۶.

بررسی عملکرد نقاط تجاری در سال های 2001 - 2000

۷.

داستان موفقیت قهوه خوان والدز: مطالعه موردی در حوزه تبلیغات

۸.

بازارشناسی: بررسی امکان توسعه روابط تجاری میان ایران و کشورهای قطر و بحرین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳