بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدیدآذر و دی 1382 شماره 3

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی ایران: معمای ایران: اصلاحات اقتصادی و تله ساختاری

۲.

راهکارهای هدفمند سازی یارانه برق خانگی

۳.

اقتصاد و بازرگانی جهان: ساز و کار حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت و منافع کشورهای در حال توسعه

۴.

بررسی حق اختراع در مقررات «موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری»: مطالعه موردی حق اختراع محصول

۵.

تحولات اقتصاد ایران (قسمت اول)

۹.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: تاثیر عوامل بازاریابی بر خریداران صنعتی: مطالعه موردی شرکت های خدمات کامپیوتری

۱۰.

طراحی بسته بندی: روش های بسته بندی کالاهای صادراتی (قسمت دوم)

۱۱.

تجارت خدمات: راهنمایی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط (قسمت دوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳