بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدیدمهر و آبان 1382 شماره 2

مقالات

۱.

اقتصاد و بازرگانی جهان: موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی

۲.

تجربه هایی از مزیت رقابتی در عرصه بین المللی: بریتانیا (قسمت دوم)

۵.

تجارت خدمات: راهنمایی برای صادر کنندگان کوچک و متوسط (قسمت اول)

۷.

آشنایی با روش ها و فنون بسته بندی مناسب کالاها (قسمت اول)

۱۰.

بررسی روندهای بین المللی در تولید و تجارت ابریشم (قسمت دوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳