بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید بهمن 1381 ویژه نامه بازاریابی

مقالات

۲.

دو سوم اهداف برنامه دوم برای صادرات صنعتی محقق شد

۳.

اکثر شرکت کنندگان در نمایشگاه های داخلی و خارجی از قوانین گمرکی اطلاع کافی ندارند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳