بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1381 شماره 183 و 184

مقالات

۱.

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی - بازرگانی: جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت دوم)

۴.

خصوصی سازی، از ابزارهای مؤثر برای توسعه صادرات غیر نفتی است

۵.

تجربه خصوصی سازی در شماری از کشورها موفقیت آمیز بوده است

۷.

نگاه متفاوت فلسفی به پدیده خصوصی سازی بزرگ ترین تحولی است که باید رخ دهد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶