بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1381 شماره 181 و 182

مقالات

۲.

مبارزه با پول شویی امنیت و ثبات اقتصادی را به ارمغان می آورد

۳.

گام های اساسی برای استقرار فرهنگ و نگرش بهره وری در جامعه

۴.

نگاه به بازار جهانی برای توسعه صنعت آلومینیوم کشور الزامی است

۵.

مهاجرت مغزها، دستیابی به توسعه پایدار را با مانع روبه رو می کند

۶.

با ارتقای سهم نیروی انسانی در ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی، جهش صادرات میسر می شود

۷.

شاخصه های سیاسی - اجتماعی در توسعه نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است

۸.

رویکرد توسعه نیروی انسانی در برنامه سوم

۹.

اتخاذ سیاست های ناکارآمد اقتصادی مانع از گسترش تحقیق و توسعه می شود

۱۰.

جهش صادرات، نیروی انسانی متخصص و کارآزموده می طلبد

۱۱.

حقوق تجارت: رویکرد اساسی برای اصلاح قانون تجارت

۱۳.

اتخاذ سیاست های ناکارآمد اقتصادی مانع از گسترش تحقیق و توسعه می شود

۱۴.

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی بازرگانی: جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳