بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1381 شماره 177

مقالات

۱.

هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه های پیدا و پنهان به توسعه اقتصادی پایدار می انجامد

۲.

چند نرخی بودن کالاهای یارانه ای به نفع واسطه ها و رانت خواران است

۴.

هدفمند کردن یارانه ها به رشد صادرات غیرنفتی کمک می کند

۵.

روش های اجرایی هدفمند کردن یارانه ها تا کنون شناسایی نشده است

۷.

گفتگو با صادر کننده نمونه: چنانچه حذف پیمان سپاری سه سال پیش اجرا می شد، نتایج بهتری می داشت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳