بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 171

مقالات

۳.

هدف دامپینگ سیطره بر بازار، راندن رقبا و لطمه به اقتصاد کشورهای وارد کننده کالا است

۵.

دامپینگ بازار ایران می بایست با سهمیه بندی واردات کنترل شود

۶.

مقابله با دامپینگ بر اساس توافقنامه تعرفه و تجارت 1994

۸.

دامپینگ و یارانه های صادراتی، شرایط رقابت در بازار را مختل می کنند

۱۰.

دامپینگ، تبعیض در قیمت ها در بازرگانی با خارج است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۶