بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 169

مقالات

۳.

مسؤولان ارشد مهمترین رسالتی که به عهده دارند، فرهنگ سازی برای ارتقای بهره وری است

۵.

برای اقتصاد ایران اتخاذ رویکرد ترکیبی با تاکید بر ارتقای بهره وری کل عوامل ضروری است

۶.

تلاش مضاعف برای ارتقای بهره وری، راهکار جدیدی برای توسعه کشور است

۸.

ارتقای بهره وری اقتصادی نیازمند عزم ملی و عمومی است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳