بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی 1380 شماره 167

مقالات

۱.

پرداخت مستقیم یارانه به افراد و ایجاد تعادل قیمت در بازار مانع از قاچاق کالاهای یارانه ای می شود

۳.

زمینه هدفمند شدن توزیع یارانه ها در برنامه سوم توسعه فراهم می شود

۶.

سهم یارانه ها در بودجه دولت طی نخستین برنامه توسعه اقتصادی کشور افزایش یافت

۷.

برنامه هدفمند کردن یارانه ها باید اجرایی، بدون ابهام، خالی از دغدغه و شفاف باشد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳